Захист випускних кваліфікаційних робіт ОС «бакалавр» на кафедрі АКІТ

На кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій завершилися захисти  випускних кваліфікаційних робіт ОС «бакалавр»  за спеціальністю 151 –  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», Освітньо-професійна програма: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика.

Захисти випускних кваліфікаційних робіт проводилися на відкритому засіданні комісії 12, 15 та 16 червня 2020 р. із дотриманням Програми дій щодо  організації протиепідемічних заходів при проведенні атестації здобувачів   кваліфікації   бакалавра  денної   і заочної форм навчання випуску 2020 в аудиторіях університету на кафедрі АКІТ відповідно до наказу в.о. ректора КрНУ від 26 травня 2020 р. № 93-1.

Екзаменаційну комісію очолила к.т.н., доцент кафедри САУЕ Огарь Віта Олександрівна. До складу комісії увійшли доценти кафедри АКІТ – Перекрест Андрій Леонідович, Мамчур Дмитро Григорович та  Кір’янов Олег Федорович.

Всього на розгляд ЕК було представлено 21 бакалаврську роботу, з яких

захищено на оцінку «відмінно» – 7 робіт, на оцінку «добре» – 11 робіт, на оцінку «задовільно» – 3 роботи.

Під час захисту здобувачі вищої освіти представили бакалаврські роботи, що містять ґрунтовні аналітичні дослідження, реальні конструкторсько-технологічні розробки, декілька робіт рекомендовано до впровадження на виробництвах та у навчальний процес.

Здобувачі представили на розгляд екзаменаційної комісії власні дослідження з питань, що пов’язані із автоматизацією технологічного процесу, ідентифікацією процесів в автоматизованих системах, регулюванням та контролем технологічних параметрів, декілька робіт присвячено розробці та удосконаленню SCADA-систем. Загалом, у кваліфікаційних роботах було здійснене обґрунтування запропонованих заходів, що враховували останні досягнення в технології і техніці автоматизації, досвід роботи передових підприємств, наведені технологічні та аналітичні розрахунки, здійснений підбір сучасного технологічного обладнання, розглянуті питання охорони праці.

Екзаменаційна комісія відмітила ряд робіт. Серед робіт студентів денного відділення це випускні роботи  Войтенка С.М., Лєвіна Д.В., Красія Д.В., Касьяненка І.А., Базишиної О.С.; заочного відділення – Балинця Є.В. та Бутка Р.Г;

Роботи Войтенка С.М. і Лєвіна Д.В. (керівник – к.т.н., доцент Д.Г. Мамчур) націлені на удосконалення технологічного процесу на підприємствах регіону, зокрема дослідженню SCADA-систем, розробці програмного забезпечення в умовах ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод».

Студенти Войтенко С.М. і Лєвін Д.В. отримала диплом з відзнакою.

Здобувачем Красієм Д.В. (керівник – к.т.н., доцент Д.Г. Мамчур)  реалізовано систему регулювання температури будинку з економним та комфортним режимом температури.

Актуальною і цікавою є робота Касьяненка І.А. (керівник – к.т.н., доцент А.Л. Перекрест). Здобувачем створено зручний та ефективний дизайн сайту кафедри з урахуванням сучасних трендів та технологій.

Базишина О.С. (керівник – к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри АКІТ А. Л. Перекрест) дослідила, проаналізувала, створила програмне та методичне забезпечення для роботи з роботом RoboMaster S1, що буде використано у навчальному процесі.

Здобувачем Балинцем Є.В. (керівник – ст. викладач Є.В. Бурдільна) розроблено експертну нечітку систему для діагностування електромеханічних систем і з видачею прогнозу про ймовірні дефекти, з метою зменшення кількості аварій і запобігання передчасного виходу з ладу двигуна.

Система, розроблена студентом Бутко Р.Г. (керівник – доцент А.Л. Перекрест) дозволяє здійснювати контроль за станом теплових систем віддалених будівель та оперативно вносити зміни в режими їх роботи, забезпечую зниження на 15-20 % середньодобового теплоспоживання регульованих будівель без погіршення їх теплового стану.

Під час захисту випускних робіт здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки та уміння доводити доцільність запропонованих у роботах технологічних та інженерних рішень, які сприятимуть підвищенню якості продукції, автоматизації процесів, зменшенню технологічних втрат і затрат, підвищенню конкурентоспроможності продукції.

Голова комісії – Огарь Віта Олександрівна та члени ЕК відзначили професіоналізм, актуальність тематик, високий науково-технічний  рівень деяких виконаних бакалаврських робіт, глибокі знання студентів.

Результати бакалаврських робіт впроваджено в навчальний процес кафедри.

Колектив кафедри вітає здобувачів із присвоєнням освітнього ступеню «Бакалавр» і бажає успіхів!