Нікітіна Альона Вікторівна

Автоматичні системи технічного обліку та оцінки якості енергетичних процесів у розподільних мережах низької напруги

У межах наукового напрямку розробляються та науково обґрунтовуються способи й засоби автоматичного обліку й оцінки енергоспоживання та показників якості електроенергії з використанням складових миттєвої потужності, придатних для визначення енергопараметрів й аналізу енергопроцесів в електричних мережах низької напруги.

Особливістю розв’язання поставлених завдань є використання в якості базису для обліку енергоспоживання й показників якості електроенергії сучасних теорій потужності, що дозволяє враховувати вплив змінних складових часових залежностей потужності, отримуючи адекватні результати при різних рівнях нелінійних викривлень і несиметрії. Це закладає основу компенсації безпосередньо знакозмінних складових потужності й дає можливість знизити, у тому числі, вплив нелінійних споживачів з динамічним характером навантаження, забезпечуючи електромагнітну сумісність і потрібну якість електроенергії в мережах низької напруги промислових підприємств.

Науковими завданнями є розробка нових методів та засобів визначення складових змінної у часі потужності, що надає можливість впровадження ефективних заходів автоматичної компенсації несиметрії та несинусоїдності в електричних мережах низької напруги.

Прикладне значення одержаних результатів полягає у розробці практичних методик визначення складових часової залежності потужності у трифазних колах змінного струму та показників якості електричної енергії на їх основі, а також пристроїв для їх автоматичного вимірювання та компенсації у лабораторних та промислових умовах.

За результатами проведених досліджень опубліковано 37 наукових праць, з яких 10 статей у фахових виданнях, 4 роботи опубліковано у наукових виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Scopus та Web of Science, 26 тез доповідей, отримано 1 патент на винахід.

 

Розробки представників напряму.

  1. Комп’ютеризовані вимірювальні системи для оцінки енергоспоживання та якості електричної енергії:

– системи побудовано на базі сертифікованих вимірюваних модулів;

– розроблене прикладне програмне забезпечення, що дозволяє проводити вимірювання та первинні обчислення у режимі реального часу;

– розроблено та практично апробовано алгоритми оцінки енергоспоживання та визначення показників якості електричної енергії за умови суттєвих нелінійних викривлень та несиметрії параметрів;

– розроблено методи оцінки якості перетворення електричної енергії типовими електротехнічними споживачами.

  1. Локальні вимірювальні модулі розподілених систем енергоспоживання:

– побудовано на базі багатофункціональних dsPIC контролерів;

– реалізовано функції збору, первинної обробки та передачі інформації в умовах розподіленої вимірювальної мережі;

– обгрунтовано принципи та спосіб їх застосування у задачах технічного обліку енергоспоживання та системах активної і гібридної компенсації.

  1. Універсальні обчислювальні алгоритми:

– можливість швидкого обчислення складових миттєвих сигналів електричної напруги, струму та потужності довільної форми;

– способи інтерпретації та застосування скдадових миттєвої потужності у задачах вимірювання та діагностики.