Сергієнко Сергій Анатолійович

 Віртуальні комплекси для навчального процесу і наукових досліджень

     Актуальність та перспективність. В сучасній освіті на сьогодні на перший план виступає не технології викладання і процес навчання, технічне забезпечення навчального процесу. Необхідність забезпечення параметрів успішності та якості навчання магістрів та PhD потребує розвитку бази для наукових досліджень. І тому сьогодні актуальним став пошук найефективніших підходів проведення навчального процесу та наукових досліджень у вищих навчальних закладах. Вирішення такого багатопланового питання можливе через створення та запровадження у практичну підготовку за освітнім та освітньо-науковим рівнем віртуальних лабораторних комплексів (ВЛК) – аналогів фізичних лабораторних стендів та промислових об’єктів, дослідження на їх базі складних електротехнічних та електроенергетичних систем, розвитку наукового мислення та професійної підготовки

     Сутність упровадження. Віртуальні комплекси – це реальний фізичний об’єкт, відтворений за допомогою комп’ютерних систем, які забезпечують візуальні і звукові ефекти на основі технології безконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує за допомогою комплексних мультимедіа-операційних середовищ, а також форми комп’ютерного моделювання, яка дозволяє користувачеві безпосередньо діяти за допомогою спеціальних сенсорних пристроїв і пристроїв керування, які пов’язують його рухи з відповідними діями. ВЛК забезпечують ефективне проведення лабораторних, практичних, консультаційних занять, а також самостійної роботи студентів усіх освітніх рівнів.

     Ефективність та переваги. Впровадження ВЛК у навчальному процесі практично не потребує матеріальних витрат навчального закладу. Вони є легко змінюваними, з конфігурацією до відповідних умов, вимог та розвитку матеріально-технічної бази.

Характерними ознаками ВЛК є: можливість проведення досліджень в реальному масштабі часу; імітація досліджуваних модельованих об’єктів з високим ступенем реалізму; можливість інтерактивної дії на досліджувані модельовані процеси.

Ефективність ВЛК зумовлена можливістю їх використання у якості:

  • тренажера, за допомогою якого на математичній моделі вивчаються характеристики об’єктів і процеси в них;
  • програмного інструментарію для моделювання, вивчення та дослідження режимів роботи систем, у тому числі передаварійних та аварійних;
  • апаратно-програмного інструментарію дослідної лабораторії для проведення наукових досліджень з комп’ютерною обробкою даних, а також у режимі реального часу.

Впровадження такої технології проведення лабораторних практикумів у навчальний процес забезпечує його виконання в повному обсязі; сприяє розвитку наукової і практичної складової у підготовці фахівця і дослідника. Суттєвий економічний ефект полягає у виключенні витрат на придбання фізичних лабораторних стендів, їх обслуговування, ремонт та експлуатацію. Соціальний ефект досягається за рахунок підвищення якості професійно-практичної складової підготовки і формування компетентного фахівця, конкурентоздатного на сучасному ринку праці.

Галузі застосування:  вищі навчальні заклади та організації, що проводять підготовку та перепідготовку фахівців з технічних спеціальностей, науково-дослідні лабораторії.