Захист магістерських робіт на кафедрі АКІТ

Із 23 по 27 грудня 2019 р. на кафедрі автоматизації та комп’ютерно-технологій Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління  КрНУ імені Михайла Остроградського відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістрів. Свої роботи представляли випускники, що завершують навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

Захист магістерських робіт проводився на відкритому засіданні комісії.

На захистах були присутні керівники магістерських робіт, викладачі, аспіранти та студенти кафедри. Всього на розгляд екзаменаційної комісії було представлено 22 магістерські роботи. Організаційно захист кожної роботи проводився у відповідності з Положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії, затвердженої наказом ректора
від 04.09.2018 р. № 218-1.

Захист проходив в аудиторії 2105б, яка оснащена комп’ютерною та мультимедійною технікою. Студенти мали технічну можливість демонструвати свої розробки.

Оцінювання магістерських робіт здійснювалось за 100-бальною шкалою на основі затверджених на кафедрі критеріїв оцінювання з урахуванням середнього балу, рецензії та відгуку керівника роботи, а також ступеня унікальності роботи.

Остаточна оцінка приймалася на закритому засіданні ЕК і оголошувалася всім студентам, що захищалися, в день захисту. Студенти, що виконали навчальний план, успішно захистили свої магістерські роботи і рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Магістранти представили на розгляд екзаменаційної комісії власні дослідження з питань, що пов’язані із автоматизацією технологічного процесу, ідентифікацією процесів в автоматизованих системах, регулюванням та контролем технологічних параметрів. Ряд робіт присвячено розробці інтелектуальних систем контролю і комп’ютерних навчальних систем.

20191223_103457

Екзаменаційна комісія відмітила ряд робіт. Магістерська робота Мур О.В. присвячена актуальним питанням розробки та впровадження в роботу відділів енергоменеджменту муніципалітетів інформаційно-аналітичних засобів для енергетичного моніторингу та підтримки прийняття управлінських рішень при тепломодернізації цивільних будівель (керівник – к.т.н., доцент А.Л. Перекрест). Робота є логічним завершенням випускної роботи освітнього ступеня «бакалавр». Студентка Мур О.В. отримала диплом з відзнакою.

IMG_1949

Робота студента-заочника Акімова С.Ю. присвячена питанню інформаційно-аналітичного забезпечення системи керування процесом спрямлення траєкторії руху електропотягу (керівник – к.т.н., доцент А.І. Ломонос).

20191224_102713

IMG_1948

Магістрантами також представлені практичні розробки і дослідження, що вже впроваджені в виробничий процес різних підприємств та організацій. Так, роботи Кузнєцова Н.М. (керівник – д.т.н., професор А.М. Гуржій) про комп’ютерну систему моніторингу стану тестера друкованих плат з функціями візуалізації та формування звітів та Конової Ю.О. за темою «Комп’ютерна система керування шестиосьовим роботом-маніпулятором» (керівник – к.т.н., доцент А.І. Ломонос) впроваджено на Jabil Circuit Ukraine Limited.

IMG_1945

IMG_1960

IMG_1956

Цікавою та з практичним впровадженням є робота Риндіна В.П., що присвячена розробці комп’ютерно-інтегрованої системи керування вуличним освітленням населеного пункту (керівник – к.т.н., доцент Д.Г. Мамчур).

IMG-1979

IMG-1981

У процесі захисту магістерських робіт студенти показали:

–   уміння обґрунтовувати, розраховувати і досліджувати комп’ютеризовані системи управління, контролю та діагностики технологічних об’єктів та установок;

–   знання елементної бази комп’ютеризованих систем автоматики і управління, уміння обирати і використовувати сучасні мікропроцесорні пристрої систем автоматизації;

–   знання математичного забезпечення комп’ютеризованих систем управління і автоматики та уміння його використовувати при побудові віртуальних моделей реального лабораторного обладнання та систем керування;

–   знання типового програмного забезпечення та середовищ для розробки віртуального обладнання і комп’ютеризованих інформаційно-навчальних комплексів та уміння раціонально використовувати їх ресурси;

–   уміння самостійно висловлювати думки, користуватися технічною літературою, довідковими матеріалами.

Екзаменаційна комісія відзначила актуальність та відповідність представлених робіт вимогам сьогодення, їх орієнтацію на задоволення потреб в комп’ютерно-інтегрованих рішеннях в промисловості, дослідженнях та навчанні.

IMG-1977